Belegde broodjes Hilversum en omstreken
Winkelmandje € 0,00

Er zijn geen producten in je winkelmandje

Algemene voorwaarden zinineenbroodje.nl

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het bezorgen en verzorgen van belegde broodjes tussen zinineenbroodje.nl en de opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door zinineenbroodje.nl zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van zinineenbroodje.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Iedere aanbieding heeft een geldigheid van 30 dagen na uitbrengen van offerte.

 

Artikel 2. Overeenkomsten

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door zinineenbroodje.nl van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van zinineenbroodje.nl, als uit het feit dat zinineenbroodje.nl uitvoering geeft aan de overeenkomst. Mits iemand een bestelling doet buiten onze openings tijden. 

 

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is zinineenbroodje.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.
 Zinineenbroodje.nl maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of indien er anders overeengekomen tussen Zinineenbroodje.nl en de opdrachtgever.

3.3 Indien, de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Zinineenbroodje.nl gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Zinineenbroodje.nl in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Zinineenbroodje.nl verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt,onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

3.6 Zinineenbroodje.nl houdt zich het recht voor bij manco opdrachtgever een vergelijkend of duurder product te leveren dan oorspronkelijk besteld. 

3.7 Indien, de opdrachtgever en bestelling doet buiten de openingstijden en deze via de digitale weg betaald (b.v. ideal) dan is Zinineenbroodje.nl verplicht om het bedrag retour te storten, echter zijn hun genoodzaakt om het € 1,00 verwerking en administratie kosten te berekenen. 

 

Artikel 4.Levertijd

4.1 De door Zinineenbroodje.nl opgegeven levertermijn van de bedongen diensten is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Zinineenbroodje.nl vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Zinineenbroodje.nl is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Zinineenbroodje.nl, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.3 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Zinineenbroodje.nl, is Zinineenbroodje.nl gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Alle extra onkosten in verband met de levering die Zinineenbroodje.nl op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4.5 Alle bestellingen binnen de openingstijden van Zinineenbroodje.nl zullen geleverd worden op de overeengekomen tijd.  Bij een bestelling buiten de openingstijden kan uw bestelling geanulleerd worden. Zinineenbroodje.nl is verplicht u hiervan op de hoogte te stellen. Let wel op artikel 3.7!! 

 

Artikel 5. Overmacht

Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van zinineenbroodje.nl onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van zinineenbroodje.nl of dienst leveranciers.

 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Zinineenbroodje.nl gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste 2 dagen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Zinineenbroodje.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Zinineenbroodje.nl gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Zinineenbroodje.nl te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Zinineenbroodje.nl gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste een maand op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.3 In geval van opschorting of ontbinding op basis van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Zekerheden

Indien Zinineenbroodje.nl gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Zinineenbroodje.nl vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Zinineenbroodje.nl op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Zinineenbroodje.nl is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:
- de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Zinineenbroodje.nl en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;
- Zinineenbroodje.nl het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Zinineenbroodje.nl en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.

Zinineenbroodje.nl zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag per schadegeval waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald. Deze schadevergoeding zal tevens nooit hoger zijn dan het voor de opdracht overeengekomen bedrag.

8.2 Niet voor vergoeding door Zinineenbroodje.nl komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

 

Artikel 9. Reclames/klachten

9.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder bij bederfbare waren in dit geval binnen 2 uur na levering wordt verstaan, bij Zinineenbroodje.nl per e-mail en per telefoon heeft geprotesteerd.

9.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde, onder voorbehoud van het recht van Zinineenbroodje.nl om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

Artikel 12. Algemene bedrijfsgegevens

Zinineenbroodje.nl

1e Loswal 26

1216 BE Hilversum

KvK nummer 32 127 431

IBAN nummer:      NL44 ABNA 0517 0636 03

BTW nummer NL8186 58 307 B01